නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������������������ ������ ������������ ��������� 4

������������������������������ ������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close