නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������� ��������������� 1

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close