නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������������� ��� ������������ ��������������� ������������������ 24

��������������������������� ��� ������������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close