නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������� ��������� ������������ 2

��������������������� ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close