නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������� ��������� ������������

��������������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close