නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������������� ������������������ ������ ������������������������������

��������������������������� ������������������ ������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close