නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ��������������� 3

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close