නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������ ���������������

������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close