නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ��������������������������� ������������������ ��������������� ��������������� 4

������������ ��������������������������� ������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close