නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� 1

������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close