නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������������������� ������������������������ ������������ ���������

��������������������������������� ������������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close