නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������������������������ ������������������������ 2

������������������������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close