නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������� ��������������������� ��������� ������������������ ���

��������������� ��������������������� ��������� ������������������ ��� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close