නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������� ��������������������� ��������� ������������������ ��� 4

��������������� ��������������������� ��������� ������������������ ��� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close