නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������� ��������������������������� ��������� 11

��������� ��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close