නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������� ������ ������������������ ��������������� ��������������������� ��� 1

��������������� ������ ������������������ ��������������� ��������������������� ��� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close