නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ������������������������ ��������������������������� 9

������������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close