නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වීම ��������������������������� ��������� 12

��������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close