ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������������� ������ ������������������ ������������ ������������������

��������������������� ������ ������������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close