ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ පිනක් කර ආශීර්වාද කීරීම

පිනක් කර ආශීර්වාද කීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා