නිවන් මගසීලයසිල්වත ������������ ������������ ������������������ ���������

������������ ������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close