භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ��������� ��������������������� 2

��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close