භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ������ ��������������������� ������������ ������ ������������������������������������ ������ ��������������� 1

������ ��������������������� ������������ ������ ������������������������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close