භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ������ ��������������������� ������������ ������ ������������������������������������ ������ ���������������

������ ��������������������� ������������ ������ ������������������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close