අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������ ��������������� 29

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close