ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������ ������������������ ���������������������

������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close