ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������������ ��������� ������ ���������

������������ ��������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close