අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ��������������� 20

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close