පටිච්චසමුප්පාදය 44 ඥාන දර්ශන ඇති පටිච්චසමුප්පාදය

44 ඥාන දර්ශන ඇති පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා