නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������ ������������������ ������������������������

������ ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close