අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������ ������ ��������������� 5

������������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close