නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������ ������������������ 5

������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close