නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������ ������������������

������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close