නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������� ������ ������������������������

��������� ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close