පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������� ������������������������ ��������������� 1

��������� ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close