පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන මහා වන්දියක් ගෙවීම

මහා වන්දියක් ගෙවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close