නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� ��������������� ������������ ������������������ 40

��������������� ��������������� ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close