පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������������� ��������� ������ ���������������

������������ ��������������� ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close