පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ආයතන සංවරවන ඇති කර ගැනීම

ආයතන සංවරවන ඇති කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close