නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������������ 284

������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close