විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහඅප්පමාදෝ අමත පදං ������ ��������������������������������������������� ������������������ ������ ��������������� ������������������

������ ��������������������������������������������� ������������������ ������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close