විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������ ������������ ������������

������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close