නිවන් මගනිවන ������������ ��������������� ��������������������� ������������������

������������ ��������������� ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close