නිවන් මගහේතු පල ��������� ��������������������������� ��������������� ������������

��������� ��������������������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close