නිවන් මගහේතු පල ������������ ��������������������������� ������ ������������������

������������ ��������������������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close