නිවන් මගහේතු පල ������������������ ��������������� ������

������������������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close