භාවනාවවිදර්ශනාව ��������� ��������� ������������ ������������������������ ������������ ���������������

��������� ��������� ������������ ������������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close