භාවනාවවිදර්ශනාව ��������������� ��������������������� ��������� ��������������������� ���������

��������������� ��������������������� ��������� ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close