දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������ ��������� ������������������������ ���������������������������

������������ ��������� ������������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close