දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������ ������������������������������ ��������� ���������

������������ ������������������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close