දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ��������� ������ ������������ ���������

��������� ������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close