දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������ ������������������������������ ��������������� ���������������

������������ ������������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close