භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ������������������ ������������������������

������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close