භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන ��������������������� ��������������������� ������ ��������� ��������� ��������������������������������� ������ ��������������� ���������������

��������������������� ��������������������� ������ ��������� ��������� ��������������������������������� ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close